شناسه خبر :888

جلسه پرسش و پاسخ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با آموزشگاههای آزاد

پنجشنبه, ۲۳ دي ۱۴۰۰

در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان رخ داد:
جلسه پرسش و پاسخ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با آموزشگاههای آزاد

در جلسه پرسش و پاسخ مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با آموزشگاههای آزاد استان ،راهکارهای موثر در برگزاری و اجرای بهتر دوره های مهارتی تبیین و ارزیابی شد
 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،وهب مختاران ،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در این نشست با مدیران و موسسان آموزشگاههای آزاد گفت:آموزشگاههای آزاد ظرفیت های  با ارزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای  هستند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت آموزش ها شده و مسیر متعالی اشتغالزایی مولد را هموارتر می سازد.
مختاران بیان داشت:پایبندی به کیفیت آموزش  های مهارتی  و آزمون های فنی و حرفه ای راهگشای اشتغال پایدار خواهد بود.
وی در خصوص برگزاری آموزش های مجازی گفت : با هم دلی و هم افزایی نسبت به جمع بندی و راهکارهای مناسب در خصوص یادگیری الکترونیکی و آموزش های الکترونیکی به نتایج مطلوب تر خواهیم رسید.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در این  نجلسه ،  پس از شنیدن نظرات مدیران و موسسان  آموزشگاه های آزاد مطالب و راهکارهایی  را در راستا ی بهبود وضعیت و عملکرد آموزشگاه ها مطرح ساخت.