شناسه خبر :652

فرایند استاندارد

يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹

عزیزان می توانند شیوه نامه و فرمهای جدید استاندارد را از اینجا دانلود نمایند

فرم پیشنهاد تدوین استاندارد

فرم استاندارد ارزشیابی

فرم استتاندارد شایستگی

شیوه نامه تدوین استاندارد 1401