شناسه خبر :315

تصویر حکم بازرسین موضوع ماده 91

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

دستورالعمل اجرایی ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

شماره تماس: 

081-34229848 -سید هادی حسینی معاون پشتیبانی و بازرس ماده 91

081-34229847 -مجید قاسمی جمشید مسئول دفتر حراست و بازرس ماده 91